MOLEKULÁRNÍ A BUNĚČNÁ BIOLOGIE - bakalářské studium

Charakteristika oboru:
Bakalářský studijní obor "Molekulární a buněčná biologie" je samostatný biologický obor zahrnující progresivní, rychle se rozvíjející biologické disciplíny a moľnosti jejich praktické aplikace. Poskytuje studentům široký biologický základ se zvláštním důrazem na přenos informací na úrovni molekulární a buněčné strukturovanosti ľivých systémů. Posluchači získají potřebnou erudici k odborné práci v laboratořích zemědělských a lékařských institucí, v laboratořích sledujících geneticky modifikované produkty, na biotechnologických pracovištích i v základním a aplikovaném výzkumu.

Profil absolventa:
Absolvent bakalářského sudijního oboru "Molekulární a buněčná biologie" je základním vzděláním biolog s výrazně rozšířenými znalostmi z molekulární biologie, buněčné biologie a biochemie. Je profilován pro aplikaci moderních instrumentálních metod a molekulárně biologických technik. Je vybaven potřebným rozsahem věcných i metodických poznatků v oboru, jeľ mu nabízí široké odborné uplatnění jak v laboratořích zemědělských, potravinářských i lékařských institucí, tak v biotechnologiích a v aplikovaném či základním výzkumu. Obsah a zaměření jeho bakalářského programu mu téľ umoľňuje prostupnost do magisterského studia.

Příjímací zkouška:
BIOLOGIE se základy CHEMIE (písemný test, poznávací test)
Doporučené materiály pro přípravu na přijímací zkoušky:
Kincl, L., Chalupová, V., Bičík, V. (1997) Biologie. 1583 testových otázek a odpovědí. Rubico, Olomouc.

Výukový jazyk:
ČEŠTINA
Veškeré přednášky a základní studijní litratura jsou vedeny v českém jazyce.
U studentů se předpokládá schopnost práce s cizojazyčným textem (angličtina) při zpracovávání témat v rámci odborných seminářů, bakalářských a diplomových prací.

seznam předmětů bakalářského studia MBB 2016.pdf

Obsah a rozsah státní závěrečné zkoušky:

1. Základy buněčné a molekulární biologie
Membránový a cytoskeletální princip funkční organizace buňky. Prokaryotická a eukaryotická buňka, rostlinná a živočišná buňka. Kompartmentace buňky. Buněčné organely. Buněčné povrchy a mezibuněčná komunikace. Intercelulární struktury. Buněčný transport. Buněčný cyklus a jeho kontrola, reprodukce buňky, mechanismy gametogeneze. Ontogeneze a fylogeneze buněčných struktur, programovaná smrt buňky. Informační makromolekuly. Struktura, funkce a význam nukleových kyselin a proteinů. Replikace DNA, její mechanismus a regulace. Transkripce a translace - syntéza proteinů, genetický kód. Transkripční a translační regulace. Klasifikace prokaryotního a eukaryotního genomu. Metody mapování genomu. Hybridizace nukleových kyselin. Klonování DNA. Rekombinantní DNA a genové inľenýrství. Biotechnologie.

2. Obecná genetika
Principy mendelistické dědičnosti. Klasická genetická analýza. Chromosomální teorie dědičnosti. Genové interakce. Vazba vloh, rekombinace a mapování chromosomů. Genetická determinace pohlavnosti. Kvantitativní genetika. Materiální podstata genu. Genové, chromosomové a genomové mutace. Příčiny spontánní a indukované genetické proměnlivosti. Exprese a penetrance genu. Mimojaderná dědičnost. Základy populační genetiky. Genetika a evoluce. Genetika chování. Genetika člověka.

3. Obecná biologie
Principy strukturovanosti ľivých systémů. Anatomie a funkce tkání, pletiv a orgánů. Sexuální a asexuální reprodukce organismů. Ontogeneze a fylogeneze rostlin a ľivočichů. Principy biologické evoluce a hlavní evoluční mechanismy.

4. Principy biologické klasifikace
Hlavní stavební plány mnohobuněčných organismů. Říše rostlin, říše živočichů, říše hub. Stručný systematický přehled a základy taxonomie niľších a vyšších rostlin. Stručný systematický přehled a základy taxonomie bezobratlých a obratlovců. Principy molekulární taxonomie a její význam.