MOLEKULÁRNÍ A BUNĚČNÁ BIOLOGIE - doktorské studium


Garant oboru:
 prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.

Garantující pracoviště:
Katedra buněčné biologie a genetiky

Charakteristika oboru:

Doktorské studium molekulární a buněčné biologie je určeno absolventům navazujícího magisterského studia molekulární a buněčné biologie, a dalších příbuzných chemických a biologických oborů.

Doktorandi získají rozsáhlé a hluboké teoretické znalosti a praktické dovednosti ve všech oblastech molekulární a buněčné biologie; se zaměřením zejména na interakce xenobiotik a léčiv se systémy metabolizující léčiva v lidských buňkách, mechanismy regulace biotransformačních systémů, analýzu vztahu struktury molekul a jejich biologické aktivity, molekulární biologie genů a jejich expresi v modelových organizmech, genomické a cytogenetické přístupy ve vývoji a charakterizaci moderních obilovin, studium interakce rostlina – patogen na molekulární úrovni, organizaci organizmů na buněčné úrovni a jejich interakci s cizorodými agens.

Molekulární a buněčné přístupy jsou kombinovány s přístupy mikrobiologickými, fytopatologickými, genetickými, biochemickými, farmakologickými a toxikologickými. Nedílnou součástí studia je využívání molekulárně biologických databází a analýza dat pomocí bioinformatických nástrojů. Katedra buněčné biologie a genetiky má ve všech těchto směrech dlouholeté zkušenosti a bohatou partnerskou spolupráci, která umožňuje doktorandům studovat část problematiky na specializovaných pracovištích v ČR i v zahraničí (např. Francie, Německo, USA, Rakousko, Slovensko). 

Profil absolventa:

Absolvent disponuje rozsáhlými znalostmi včetně nejnovějších vědeckých poznatků a hypotéz z molekulární a buněčné biologie a dalších příbuzných oborů, jako jsou genetika, biochemie, molekulární farmakologie a toxikologie.

Studium je koncipováno tak, aby absolvent byl maximálně adaptabilní a dokázal se orientovat ve stávajících i v nových trendech oboru, které bude přinášet postupující doba. Bude ovládat širokou škálu moderních experimentálních technik na molekulární a buněčné úrovni, včetně technik instrumentální analýzy biologických vzorků s kritickým hodnocením získaných výsledků včetně statistické analýzy a testování validity modelů. Bude se orientovat v moderních informačních technologiích a získávat a zpracovávat nejnovější vědecké informace z mezinárodních elektronických databází. Znalosti jsou u něho na takové úrovni, že dokáže běžně komunikovat, sepisovat a prezentovat výsledky s použitím patřičného softwarového vybavení. Též bude schopen samostatně plánovat výzkumnou činnost v soutěživém prostředí grantových systémů.

Absolventi se uplatní v další akademické kariéře na vysokých školách, jako pracovníci státních anebo soukromých výzkumných laboratoří v ČR i v zahraničí. Mohou úspěšně plnit úkoly v laboratořích se zaměřením na humánní a veterinární medicínu, farmacii, zemědělství, biotechnologii a oborech ochrany životního prostředí. Mají všechny předpoklady stát se vedoucími a organizačními pracovníky výzkumných týmů.

Požadavky k přijímacím zkouškám:

Uchazeč o doktorské studium oboru molekulární a buněčná biologie musí být absolventem navazujícího magisterského studia přírodovědného nebo lékařského směru univerzity nebo jiné (např. technické) vysoké školy s biologickým, chemickým či biochemickým zaměřením. Formální požadavky a potřebné doklady jsou součástí studijních předpisů Univerzity Palackého v Olomouci a její Přírodovědecké fakulty. Měl by mít přiměřené laboratorní zkušenosti a prokázat aktivní znalost odborné angličtiny. Znalosti jsou prověřeny formou vstupního pohovoru, který je součástí přijímacího řízení. Součástí přijímacího řízení je určení školitele a sestavení studijního plánu. Uchazeč by měl prezentovat svou představu řešení tématu studia.

Uchazeč ze zahraničí musí prokázat, že jeho vzdělání odpovídá požadavkům magisterského stupně studia na českých vysokých školách, že je schopen komunikovat v anglickém nebo českém jazyce a má odpovídající finanční zajištění (stipendium). 

Studijní předměty:

A) Společný základ
  1. Management vědy a výzkumu (PRF/PGS00)
  2. Vědecko výzkumná stáž (PRF/PGS01)
  3. Anglický jazyk pro doktorské studium (VCJ/PGSAJ)
  B) Povinné předměty
   1. Molekulární a buněčná biologie (KBB/PGSA1)
   C) Volitelné předměty
    1. Genetika (KBB/PGSB1)
    2. Toxikologie (KBB/PGSB3)
    3. Molekulární farmakologie (KBB/PGSB4)
    4. Molekulární fyziologie rostlin (KBB/PGSB5)
    5. Genomika (KBB/PGSB6)
    6. Biochemie (KBC/PGSB9)
    D) Státní závěrečná zkouška
     1. Státní doktorská zkouška (KBB/PGSZZ)

     Další podmínky studia:

     • Pedagogická činnost – aktivní zapojení do výuky praktických cvičení. 
     • Zahraniční stáž – v trvání min. 3 měsíce. 
     • Publikační činnost – min. 2 prvoautorské vědecké články na téma disertace v impaktovaných časopisech.
     • Zapojení do grantových projektů - student je zapojen do výzkumné problematiky a projektů svého školitele. Nad rámec státem garantovaného stipendia dostane student mzdu ve výši 50% úvazku (resp. ekvivalent ve stipendiu). 
     • Zkoušky – student je povinen v souladu se studijním plánem složit předepsané zkoušky.