MOLEKULÁRNÍ A BUNĚČNÁ BIOLOGIE - magisterské studium

Vysoká škola Univerzita Palackého
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta
Název studijního programu 1501T - Biologie
Název studijního oboru Molekulární a buněčná biologie


Charakteristika oboru:
Magisterský obor Molekulární a buněčná biologie je samostatný biologický obor zaměřený na studium molekulárně biologických a biologických procesů probíhajících na molekulární a buněčné úrovni. Zahrnuje nejprogresivněji se rozvíjející oblasti biologie. Absolventy profiluje k samostatné vysoce odborné práci na kvalitní metodické úrovni a s moderním instrumentálními prostředky. Studenty připravuje jak k samostatné vědecko výzkumné práci, tak k samostatné vědecko organizační činnosti.

Profil absolventa:
Absolvent magisterského studia v oboru Molekulární a buněčná biologie má široké obecně biologické vzdělání s výrazným zaměřením na molekulárně biologickou, molekulárně genetickou, cytogenetickou a buněčnou oblast. Je profilován k samostatné vysoce odborné práci na kvalitní metodické úrovni a s moderními instrumentálními prostředky. Je schopen vědecko výzkumné činnosti v oboru. Uplatní s ve vedoucích funkcích v diagnostických a výzkumných laboratořích, v lékařství, v zemědělství, v potravinářství, v biotechnologiích i ve vědecko výzkumné činnosti v základním i aplikovaném výzkumu. Je schopen navrhnout, zorganizovat a realizovat sloľité diagnostické postupy, přiměřeně komunikovat se spolupracovníky a adekvátní formou prezentovat výsledky své práce. Je připraven k případnému doktorandskému studiu.

seznam předmětů navazujícího magisterského studia MBB 2015/2016

Obsah a rozsah státní závěrečné zkoušky:

1. Biologie rostlinné a živočišné buňky
Membránový a cytoskeletální princip funkční organizace buňky. Kompartmentace buňky. Buněčný cyklus a jeho kontrolní body. Regulace organizace mitotického aparátu. samoorganizační principy v buňce. Cytoskeletální proteiny a molekulové motory. Membránové domény a buněčná signalizace. Mitogeny aktivované kinázy, signalizační kaskády. Organizace cytokinetického aparátu. Jádro, jaderný skelet a regulace transkripce. Molekulárně biologické principy prostorové paměti v buňkách. Molekulárně buněčné mechanismy programované smrti buňky. Nejdůleľitější typy onkogenů a signalizační dráhy jejich aktivace. Cytoskeletární proteiny v onkogenezi. Neúplné buněčné cykly.

2. Molekulární genetika a genomika
Genomy prokaryot a eukaryot Typy sekvencí DNA. Genetické mapování. Molekulární markery. Fyzické mapování. Knihovny DNA. Sekvenování genomů. Bioinformatika. Izolace genů. Určování funkce genů. Srovnávací genomika. Interakce protein-DNA. Funkční genomika. Transkripce. Syntéza a modifikace RNA. Proteosyntéza. Regulace genové exprese. Replikace genomu. Mutace. Rekombinace. Evoluce genomů. Fylogenetická analýza na úrovni genomů. Genetická informace subbuněčných organismů. Replikační a reprodukční strategie virů a viroidů.

3. Metodologie v molekulární a buněčné biologii
Izolace nukleových kyselin. Sekvenování DNA. Hybridizace nukleových kyselin.. Polymerázová řetězová reakce. Klonování DNA. Rekombinantní molekuly DNA. Klonovací a expresní vektory. Genové knihovny. Restrikční analýza. Restrikční mapy. Cílená mutageneze. Strategie detekce a identifikace genetických markerů. Explantátové kultury. Androgeneze a gynogeneze. Protoplastové kultury, somatická hybridizace. Regenerace in vitro. Somaklonální a gametoklonální variabilita. Transformace rostlinný buněk pomocí bakterií Agrobacterium. Mikropojektilový přenos DNA. Vektory pro transformaci. Transgeny pro toxické proteiny a pro toleranci k herbicidům. Transgeny pro rezistenci k virům. Rizika pouľití jednotlivých typů transgenů. Inzerční mutageneze. Inzerce transgenu do hostitelského genomu. Aktivita transgenů. Zásady práce s genově manipulovanými organismy. Regulace použití transgenních organismů.

4. Anatomické a fyziologické základy biologické funkčnosti organismů
Významné anatomické struktury a fyziologické funkce u rostlin a u ľivočichů. Hierarchie struktur a funkcí. Výměna látek, přenos energií a výměna informací na tkáňové a orgánové úrovni. Principy ontogetického vývoje u rostlin a ľivočichů. Základy molekulární fyziologie.