Informace o předmětu

KBB/BZP Bezpečnost práce v chemii


garant: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
přednášející: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
typ: A - Z - 1/0/0
kombinace: MBB, SBE, OCH, Učitelství Bi
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 1

Sylabus přednášek:
Výuka předmětu Bezpečnostní předpisy v chemii (KBB/BZP) pro studenty prvního ročníku oboru biologie a ekologie proběhne v Holici (ul. Šlechtitelů). Přesný termín pro zimní semestr 2010/2011 bude vyučujícím upřesněn na začátku zimního semestru v závislosti na počtu přihlášených studentů a kapacitě místnosti SE-501.

RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D. petr.nadvornik(at)upol.cz

Sylabus:
Mezinárodní dohody v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, zákon č. 356/2003 o chemických látkách a chemických přípravcích, zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví, další předpisy a normy, konvenční výpočtová metoda pro klasifikaci nebezpečných chemických látek, zákon 353/1999 o prevenci závažných havárií, zákon 185/2001 o odpadech, kategorizace a nakládání s nebezpečnými odpady, plány odpadového hospodářství, bezpečnostní pokyny pro práci s látkami vysoce toxickými, toxickými, žíravými, karcinogenními, mutagenními a toxickými pro reprodukci.

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Studijní materiály: