Informace o předmětu

KBB/CVMIK Cvičení ze světelné a elektronové mikroskopie


garant: RNDr. Pavla Válová
typ: B/LS, 1 hod týdně (blokováno po 2 hodinách)
kombinace:
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 2

Sylabus přednášek:

Sylabus cvičení:

1. Základy bezpečné práce v mikroskopické laboratoři

Stavba kvalitního mikroskopu a jeho funkce

- Stavba fluorescenčního mikroskopu BX60 a funkce jednotlivých součástí se zaměřením na práci s kondenzorem a praktické nastavení kvalitního osvětlení dle Kőhlera
- Zhotovení primitivního "Leewenhookova" mikroskopu a srovnání kvality zobrazení mikroskopického preparátu sobrazem pomocí jednoduchého mikroskopu

Zadání seminární práce na téma využití světelného mikroskopu při studiu biologie; požadavky na seminární práci

2. Metody mikroskopování zvyšující kontrast: temné pole (zástin) a fázový kontrast

- Nastavení mikroskopu k pozorování: pozorování v temném poli - použití speciálního kondenzoru pro zástin; fázový kontrast - využití fázového kondenzoru a fázových objektivů, centrování fázových destiček
- Pozorování různých nativních a trvalých preparátů v zástinu a ve fázovém kontrastu


3. Fluorescence:

- Demonstrace fluorescence na fluorescenčním mikroskopu BX60 – objasnění termínu fluorescence; prezentace: využití fluorescence při detekci patogenů
- Zhotovení preparátů pro fluorescenci: pylová zrna, nativní preparát z listu měříku a vranečku (chloroplasty), příčný řez listem borovice a přesličky; imunofluorescenční barvení FITC – preparáty z Mikrochemu


4. Práce s chlazenou CCD kamerou DP71 Olympus

- Program DP Controler: nastavení vhodných parametrů pro mikrofotografii (velikost snímku a nastavení citlivosti, expoziční režim a čas, nastavení zaostřování a kontrastu snímků, vyvážení bílé/černé barvy); nastavení režimu pro pozorování v procházejícím světle a pro fluorescenci; vkládání měřítka do mikrofotografie pro jednotlivé objektivy; jednoduché proměřování objektů; vlastní fotografování a možnosti ukládání a archivace snímků
- Program DP Manager: úprava nasnímaných snímků; funkce skládání jednoho obrazu z více snímků


5. Seminář:

Vizualizace buněčných procesů - demonstrace využití konfokálního mikroskopu při studiu buňky; Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.; Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum; Oddělení buněčné biologie


6. Seminář:

- Prezentace: Světelná mikroskopie s vysokým rozlišením; RNDr. Tomáš Jendrulek, Ph.D.; zástupce firmy Olympus


7. Zápočet


Společně s předmětem MIK:

Exkurze: Elektronová a atomární mikroskopie
- exkurze na pracovišti RCPTM (Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, areál PřF UP, Olomouc - Holice); Mgr. Klára Čépe, Ph.D. a spol.


Podmínky udělení zápočtu:
1) účast na cvičeních
2) seminární práce na vybrané téma z mikroskopie
3) úspěšně absolvovaný zápočtový test (70 %)


Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Doporučená literatura:

Habrová, V. (1990): Mikroskopická technika. SPN Praha.

Hejtmánek, M. (2001): Úvod do světelné mikroskopie. Skripta UP Olomouc.

Matis, D. a kol. (2001): Mikroskopická technika. Faunima, Bratislava.

Knoz, J., Opravilová, V.(1992): Základy mikroskopické techniky. Skripta MU Brno.
Kremer, B. (2013): Mikroskop zcela jednoduše. Aventium nakladatelství, s.r.o.

Paleček, J. (1996): Biologie buňky, I. Základy mikroskopické cytologie. UK, Vydavatelství Karolinum, Praha.

Špaček, J. (2008): Svět pod mikroskopem. Grada, Praha.

Ruzin, S. E. (1999): Plant microtechnique and microscopy. Oxford, UK.: Oxford University Press, Inc., 322 pp.

Rogerová, K. (2002): Tajemný svět pod mikroskopem. 1.vyd. Praha 3, naklad. Svojtka & Cv.


Studijní materiály:

Internetové materiály:

http://biologie.upol.cz/mikroskopie.

http://apfyz.upol.cz/ucebnice/optmikro.html

http://www.olympusmicro.com.

Nebesářová, J.:  Elektronová mikroskopie pro biology.     

                 http://www.paru.cas.cz/lem/book/index.html

http://www.paru.cas.cz/lem/book/Podkap/3.0.html

Instrukční příručky a prospekty firem Olympus, Zeiss, Nikon

http://www.olympusmicro.com; http://www.zeiss.de http://www.microscopyu.com/

Studijní materiály:

Návody do „Cvičení ze světelné a elektronové mikroskopie“      http://genetika.upol.cz/

 
 
Návody do cvičení z CVMIK_2018.doc