Informace o předmětu

KBB/CVMIK Cvičení ze světelné a elektronové mikroskopie


garant: RNDr. Pavla Válová
typ: B/LS, 1 hod týdně (blokováno po 2 hodinách)
kombinace:
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 2

Sylabus přednášek:

Sylabus cvičení:

1. Základy bezpečné práce v mikroskopické laboratoři

    Stavba kvalitního mikroskopu a jeho funkce

§        Stavba fluorescenčního mikroskopu BX60 a funkce jednotlivých součástí se zaměřením na práci s kondenzorem a praktické nastavení kvalitního osvětlení dle Kőhlera

§        Zhotovení primitivního "Leewenhookova" mikroskopu a srovnání kvality zobrazení mikroskopického preparátu s obrazem pomocí jednoduchého mikroskopu

   Zadání seminární práce na téma využití světelného mikroskopu při studiu biologie; požadavky na seminární práci

2. Metody mikroskopování zvyšující kontrast: temné pole (zástin) a fázový kontrast

§        Nastavení mikroskopu k pozorování: pozorování v temném poli - použití speciálního kondenzoru pro zástin; fázový kontrast - využití fázového kondenzoru a fázových objektivů, centrování fázových destiček

§        Pozorování různých nativních a trvalých preparátů v zástinu a ve fázovém kontrastu

3. Exkurze s přednáškou:

§        Vizualizace buněčných procesů (demonstrace využití

            konfokálního mikroskopu při výzkumu buňky)

Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.; Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum; Oddělení buněčné biologie

4.  Řezový preparát a detekce patogena pomocí fluorochromu DAPI fluorescenčním mikroskopem

§        Demonstrace fluorescence na fluorescenčním mikroskopu BX60 – objasnění termínu fluorescence; prezentace: využití fluorescence při detekci patogenů

§        Zhotovení tangenciálního řezu řapíkem barvínku (Vinca rosea) infikovaného fytoplazmou proliferace jabloně pomocí zmrazovacího mikrotomu

§        Detekce patogena (DAPI barvení) pomocí fluorescenčního mikroskopu BX60 Olympus s užitím fluorescenční kostky WU pro DAPI

5. Práce s chlazenou CCD kamerou DP71 Olympus

§        Program DP Controler: nastavení vhodných parametrů pro mikrofotografii (velikost snímku a nastavení citlivosti, expoziční režim a čas, nastavení zaostřování a kontrastu snímků, vyvážení bílé/černé barvy); nastavení režimu pro pozorování v procházejícím světle a pro fluorescenci; vkládání měřítka do mikrofotografie pro jednotlivé objektivy; jednoduché proměřování objektů; vlastní fotografování a možnosti ukládání a archivace snímků

§        Program DP Manager: úprava nasnímaných snímků; funkce skládání jednoho obrazu z více snímků

6. Přednáška:

§        Využití imunofluorescence při studiu cytoskeletu; speciální

            mikroskopické vybavení pro vizualizaci buněčných struktur

            RNDr. Věra Cenklová, Ph.D.; Centrum regionu Haná pro biotechnologický

            a zemědělský výzkum

7. Zápočet

 

Společně s předmětem MIK:

Exkurze:

§        Demonstrace transmisního (TEM - Jeol) a skenovacího (SEM - Tesla) mikroskopu

§        Příprava preparátů pro TEM – postup fixace, odvodnění, barvení a řezání na ultramikrotomu, příprava pro SEM - vakuové napařování kovů

RNDr. Radko Novotný, Ph.D.; Pracoviště elektronového mikroskopu Lékařské fakulty UP Olomouc

Podmínky udělení zápočtu:
1) účast na cvičeních
2) seminární práce na vybrané téma z mikroskopie
3) úspěšně absolvovaný zápočtový test (70 %) 

 


Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Doporučená literatura:

Habrová, V. (1990): Mikroskopická technika. SPN Praha.

Hejtmánek, M. (2001): Úvod do světelné mikroskopie. Skripta UP Olomouc.

Matis, D. a kol. (2001): Mikroskopická technika. Faunima, Bratislava.

Knoz, J., Opravilová, V.(1992): Základy mikroskopické techniky. Skripta MU Brno.

Paleček, J. (1996): Biologie buňky, I. Základy mikroskopické cytologie. UK, Vydavatelství Karolinum, Praha.

Špaček, J. (2008): Svět pod mikroskopem. Grada, Praha.

Ruzin, S. E. (1999): Plant microtechnique and microscopy. Oxford, UK.: Oxford University Press, Inc., 322 pp.

Rogerová, K. (2002): Tajemný svět pod mikroskopem. 1.vyd. Praha 3, naklad. Svojtka & Cv.


Studijní materiály:

Internetové materiály:

http://biologie.upol.cz/mikroskopie.

http://apfyz.upol.cz/ucebnice/optmikro.html

http://www.olympusmicro.com.

Nebesářová, J.:  Elektronová mikroskopie pro biology.     

                 http://www.paru.cas.cz/lem/book/index.html

http://www.paru.cas.cz/lem/book/Podkap/3.0.html

Instrukční příručky a prospekty firem Olympus, Zeiss, Nikon

http://www.olympusmicro.com; http://www.zeiss.de http://www.microscopyu.com/

Studijní materiály:

Návody do „Cvičení ze světelné a elektronové mikroskopie“      http://genetika.upol.cz/


Navody do cviceni z CVMIK_2015_k.doc