Informace o předmětu

KBB/EMBSB Experimentální metody z molekulární biologie


garant: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
přednášející: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
typ: A - Z - 0/2/0
kombinace:
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 2

Sylabus přednášek:

Sylabus cvičení:
Izolace rekombinatního bakteriálního plazmidu.
Polymerázová řetězová reakce (PCR) - Detekce fytoplazmy žloutenky aster
Délkový polymorfismus restrikčních fragmentů (RFLP) a gelová elektroforéza v agarózovém gelu
Analýza polymorfismu mikrosatelitových lokusů DNA (PCR amplifikace polymorfních mikrosatelitů, sekvenační polyakrylamidová elektroforéza v denaturujícím gelu, vizualizace fragmentů DNA stříbrem, vyhodnocení paternity na základě analýzy mikrosatelitů).
PCR In Situ (PRINS) - Fyzická lokalizace repetitivních sekvencí na chromozomech
Fluorescenční In Situ Hybridizace (FISH) - Fyzická lokalizace repetitivních sekvencí na chromozómech

EXPERIMENTÁLNÍ METODY_rozpis skupin_2012.doc

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura: