Informace o předmětu

KBB/EPIG Epigenetika


garant: prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.
typ: B - Z - 2/0/0
kombinace:
typ ukončení: Zkouška
kredity: 3

Sylabus přednášek:
První přednáška dne ... Epigenetiku definujeme jako mitoticky a/nebo meioticky děděné změny genové exprese, ke kterým dochází beze změny primární genetické informace (tedy beze změny sekvencí nukleotidů v DNA). Epigenetika je také charakterizována jako tzv. chromatinová dědičnost, neboť bylo prokázáno, že je způsobena (či lépe provázena) strukturními i chemickými modifikacemi chromatinu - především DNA a nukleosomálních histonů. Epigenetika je výrazně charakterizována jako nejistá (nestabilní) dědičnost, která se obvykle neřídí mendelovskými pravidly. Znamená to, že epigeneticky řízené lokusy se zpravidla vyznačují neúplnou penetrancí a variabilní expresivitou. Klasickým příkladem nestabilního (mozaikového) fenotypu je tzv. poziční efekt u drosofily, kdy exprese genu odpovídající za barvu očního pigmentu se může podrobovat epigenetickému umlčování vlivem sousedního heterochromatinu. Jiným dobře popsaným epigenetickým jevem jsou paramutace u kukuřice, kdy dochází k dědičné změně exprese jedné alely vlivem druhé. Od 80. let 20. století došlo s nástupem technik molekulární biologie k objasnění dalších epigenetických jevů - genomového imprintingu u placentálních savců a krytosemenných rostlin, epimutací, epigenetického umlčování transposonů a transgenů i jejich kauzálních mechanismů (metylace cytosinu v DNA, RNA interference, acetylace i další modifikace nukleosomálních histonů, úlohy supresorových a aktivátorových vazebných proteinů aj.). Předmět podává kritický rozbor epigenetické problematiky na počátku XXI. století s důrazem na její biomedicínské aspekty.

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:
ALLIS ,C.D., JENUWEIN, T., REINBERG, D., CAPARROS, M.L. Epigenetics. Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York, 2007. ISBN 13: 978-0-87969-7.
RICHARDS, E.J. Inherited epigenetic variation - revisiting soft inheritance. Nature Review Genetics 7: 395-601, 2006.
VYSKOT, B. Přenos epigenetické informace v liniích buněk somatické a zárodečné dráhy. In: Jonák J. ed: MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA XII, str. 7-21, ÚMG Praha, 2006. ISBN 80-902588-5-9.
VYSKOT, B. The role of DNA metylation in plant reproductive development. In: Ainsworth C.C., ed.: SEX DETERMINATION IN PLANTS, str. 101-120, Bios Scient. Publishers, Oxford, 1999. ISBN 1 85 996 042 1.


Studijní materiály: