Informace o předmětu

KBB/FPV Filozofie přírodních věd


garant: Mgr. Boris Cvek, Ph.D.
přednášející: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.
typ: B, C - L - 3/0/0
kombinace:
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 3

Sylabus přednášek:
Sylabus přednášek:
Studenti budou seznámeni se vzájemným vývojem vědy a filozofie od nejstarších dob. Měli by porozumět, že věda je bez filozofie nemyslitelná, že má také svůj historický a společenský kontext. Základním motivem přednášky je sebereflexe vědy, otázka, co znamená její "vědecká pravda" a jaké má důsledky pro ostatní oblasti lidského života.

1. Úvod (Cvek) - kontext ve vědě (jednota vědy) a věda v kontextu (věda a dějiny, společnost, filozofie, umění...), věda a filozofie v postojích velkých vědců moderní doby (Poincaré, Eddington, Einstein, Bohr, Schroedinger, Heisenberg, Gödel, Hilbert, Hawking, Penrose, Feynman, Pauling, Prigogine, Monod, Crick, Brenner...)

2. Věda ve starověku (Stehura) - od nejstarších objevů přes presókratiky, Platóna, Aristotela až k stoikům a Epikurovi; Eukleidos, Archimédes atd. atd.

3. Věda ve středověku (Stehura) - věda a církev, patristika, scholastika, R. Bacon, Kusánský, Koperník, Galileo, F. Bacon

4. Velké metafyzické systémy novověku (Stehura) - Descartes, Spinoza, Leibniz, britský empirismus, Kant, Hegel - jejich vztah k vědě, vliv na vědu a naopak

5. Od Newtona po Darwina (Cvek) - newtonismus, osvícenství, La Place, Fourier, alchymie a Lavoisier, Lomonosov, Dalton a vývoj chemie, teorie krystalů, počátky biologie: Linné, Buffon, lamarkismus, Goethe, obrovský rozvoj materialistické fyziky od La Place k Maxwellovi, vývoj lékařství a poznávání lidského těla, Darwin...

6. Humanitní vs. přírodní vědy (Škabraha) - duchovědy a humanitní vědy v 19. století, rozštěpení kultur, fenomenologie až k pozdnímu Heideggerovi, pragmatismus, existencialismus, humanitní vědy ve 20. století

7. Filozofie přírodních věd od pozitivismu k Popperovi (Cvek) - Comte, Mach, Duhem, Poincaré, vídeňský kruh, Wittgenstein I, Carnap, Popper

8. Přírodní vědy ve 20. století (Cvek) - teorie relativity a kvantová fyzika, vývoj fyziky a její filozofické otázky, moderní chemie a biologie: od "mrtvé hmoty" k životu aneb jedno aktuální filozofické dobrodružství, věda ve službách lidstvu (lékařství, geologie, fyzika kondenzovaného stavu, ekologie...)

9. Současná filozofie přírodních věd (Cvek) - pád popperismu v objevu historičnosti vědy (Kuhn, Feyerabend), Wittgenstein II a postanalytická teorie přírodních věd, spor o instrumentalismus, van Fraassen a návrat k existencialismu a Deweyovi

10. Přírodní věda a ideologie (Škabraha) - utopie, marxismus, nacismus, vědecký ateismus a komunismus, Popper, Hayek...

11. Společenské otázky přírodních věd v současnosti (Škabraha) - vědeckotechnický pokrok a jeho záporné stránky, "moc vědy", bioetika, jaderná energie, financování přírodních věd, vědecká "nezaujatost", kreacionismus...)

12. Etika vědecké práce, Scientometrie (Dvořák) - proč scientometrie, citovanost, časopisy, prestiž časopisů, impakt faktory, h-index, alternativy k Thomson Scientific, přehled TOP vysokých škol na světě a vybraných témat, kterými se zabývají.

13. Přírodní vědy vs. umění a náboženství (Cvek)


Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:
Anzenbacher A. Úvod do filozofie
Störig H. J. Malé dějiny filozofie
Darwin C. O původu člověka
Markoš A. (Ed) Náhoda a Nutnost. Jacques Monod v zrcadle naší doby
Patočka J. Nejstarší řecká filozofie
Vopěnka P. Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci
Neubauer Z. Věda a filozofie
Popper K. R. Logika vědeckého zkoumání
Popper K. R. Otevřená společnost a její nepřátelé
Kuhn T. S. Struktura vědeckých revolucí
Feyerabend P. K. Rozprava proti metodě
Rorty R. Philosophy and the mirror of nature
Koyré A. Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru
Heisenberg W. Filozofie a fyzika
Einstein A. Jak vidím svět
Poincaré H. The value of science
Prigogine I. Řád z chaosu
Peregrin J. Obrat k jazyku: druhé kolo
Eddington A. S. New pathways in science
Hacking I. Representing and intervening
Quine W. V. O. Od stimulu k vědě
Carnap R. Problémy jazyka vědy
Heidegger M. Věda, technika a zamyšlení
Van Fraassen, B. C. The empirical stance
Moore W. J. Fyzikální chemie
Putnam H. Realism with a human face