Informace o předmětu

KBB/MBIO2 Molekulární biologie 2


garant: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
přednášející: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
přednášející: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
typ: B - L - 2/0/0
kombinace:
typ ukončení: Zkouška
kredity: 3

Sylabus přednášek:
Gelová elektroforéza nukleových kyselin: principy a aplikace. Enzymy molekulární biologie.Fyzikální mapování nukleových kyselin. Konstrukce rekombinantní DNA. Vektory: vlastnosti a aplikace. Transkripce in-vitro.Exprese proteinů. DNA a RNA sondy: návrh, příprava a detekce. Hybridizace nukleových kyselin, Southern a Northern blotting, podmínky hybridizace. Western blotting. Polymerázová řetězová reakce (PCR): principy, podmínky, návrh primerů, modifikace a aplikace. Kvantitativní PCR: detekční systémy a aplikace. In-vitro mutageneze: metody site-directed mutageneze a její praktické využití. Interakce DNA a proteinů. Molekulární metody studia variability a genetické diversity organism?; mikrosatelitová DNA. DNA markery a šlechtění.

Sylabus cvičení:


Doporučená literatura:
ALBERTS, B., BRAY, D., JOHNSON, A., LEWIS, J., RAFF, M., ROBERTS, K., WALTER, P. Základy buněčné biologie. Espero Publishing, Ústí nad Labem, 2000.
BAKER, A.J. Molecular Methods in Ecology. Blackwell Science, Oxford, 2000.
GOLDSTEIN, D.B., ET SCHLÖTTERER, C. Microsatellites - Evolution and Applications. Oxford University Press, Oxford, 1999.
GRIFFITHS, A. ET AL. Introduction to genetic analysis.. W.H. Freeman and Company, New York, 2005.
LEWIN, B. Genes VII.. Oxford University Press, Oxford, 2000.
ROSYPAL S. Úvod do molekulární biologie, I., II., III. a IV. díl. Brno, 1997.