Informace o předmětu

KBB/OBVSB Obecná virologie


garant: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
přednášející: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
přednášející: Mgr. Aneta Grycová (Novotná), Ph.D.
typ: A - Z - 1/2/0
kombinace:
typ ukončení: Zkouška
kredity: 3

Sylabus přednášek:
Postavení VIROLOGIE v systému přírodních věd. Předmět studia virologie. Nebuněčné organismy: viry, viroidy, satelitní viry, satelitní nukleové kyseliny a priony. Historické mezníky virologie.
Satelitní RNA. Viroidy. Priony.
Základní principy klasifikace virů. Definice virového druhu. Struktura, morfologie a chemické složení virové částice.
Funkce a význam jednotlivých částí virionu: virová nukleová kyselina, strukturní a funkční proteiny, liporoteinové membrány. Biologické, chemické a fyzikální vlastnosti virů.
Vztah viru a hostitelské buňky. Reprodukční cyklus virů. Lytický a lyzogenní životní cyklus bakteriofágů. Reprodukční strategie vybraných skupin virů.
Viry - původci chorob. Interakce virus - hostitel. Patogeneze virové infekce. Patogenita a virulence. Patogeneze živočišných a rostlinných organismů: vstupní brána infekce, fáze procesu patogeneze, šíření viru v hostiteli, protivirová obrana, terapie (ozdravování) virových infekcí, vakcíny.
Viry a nádory, onkogenní viry. HIV a AIDS.
Ekologie virů. Epidemiologie virových infekcí. Přirozená ohniska nákaz.
Přenos a šíření virů.
Základní experimentální metody virologie.
Diagnostika virových infekcí.
Průmyslové a biotechnologické využití virů.


Sylabus cvičení:
Úvodní cvičení.
Zásady práce ve virologické laboratoři.
Materiálně technické vybavení virologické laboratoře.
Očkování proti virovým onemocněním..
Elektronová mikroskopie - princip elektronového mikroskopu a příprava preparátů pro transmisní elektronový mikroskop. Prezentace:
- Viry v elektronové mikroskopii
- Elektronová mikroskopie
Mechanický přenos viru šarky švestky
Morfologie virionu. Stanovení velikosti a tvaru viru.
Stanovení virového antigenu dvojitou imunodifúzi v agarovém gelu.
Virologická laboratoř Mikrochem s.r.o. - Laboratorní průkaz původců lidských virových infekcí.
Diagnostika virů ELISA testem. Sérologické metody diagnostiky virů.
Chřipka (základní údaje, video). Prezentace:
- Avian flu
- Influenza virus
Stanovení koncentrace virových částic ve fágovém lyzátu plakovou metodou.
Životní cyklus bakteriofága, práce s infekčním materiálem.
Diagnostika protilátek IgG proti Varicella-Zoster.
Poradna AIDS. Krajská hygienická stanice Olomouc.
Zápočet - test, kontrola protokolů.
Zápočet.


Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura: