Informace o předmětu

KBB/KOGEN Konzervační genetika


garant: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
přednášející: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
přednášející: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
typ: B - Z - 1/0/1
kombinace:
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 3

Sylabus přednášek:

Přednášející: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D., RNDr. Petr Smýkal, Ph.D., prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.

1př+1sem = 60min přednáška + 30 min „case study“ na příkladu rostlina, živočich(ové)

 

1.      Úvod do konzervační genetiky – vymezení pojmů, co je to konzervační genetika, cíle a očekávání, ohrožené druhy z genetického pohledu.

2.      Genetická diverzita – význam genetické diverzity a její hodnocení diverzity, Hardy-Weinbergova rovnováha, rozsah genetické diverzity a její důsledky, kvantitativní variace.

3.      Genetika přirozených populací - faktory ovlivňující vývoj velké populace a jejich genetický management. 

4.      Genetika malých populací – význam malých populací a faktory ovlivňující jejich chování, efektivní velikost populace; genetický drift, genový tok, ztráta genetické diverzity, efekt hrdla láhve, efekt zakladatele.

5.      Inbreeding – příbuzenské křížení a jeho genetické důsledky; rodokmeny, koeficient inbrídingu, stanovení genetické zátěže, eliminace škodlivých alel; polyploidní organismy a self-inkompatibilní druhy.

6.      Geneticky vitální populace a vymírání druhů – jak musí být velká populace; genetická vitalita populace a její stanovení, inbrední deprese, udržení reprodukční zdatnosti, získání genetické diverzity.

7.      Ohrožené druhy – genetické aspekty ohrožených druhů, zvýšení velikosti populace, genetické aspekty fragmentovaných populací, genetický management ohrožených druhů, endemické druhy

8.      Taxonomie – vymezení druhu a dalších taxonomických jednotek; sympatrické a alopatrické druhy, stanovení genetické vzdálenosti a fylogeneze.

9.      Genetické aspekty zavlečených a invazivních druhů vliv zavlečených a invazivních  druhů na biodiverzitu, evoluce původních druhů v odezvě na nové druhy, hybridizace a introgrese

10.   Umělé chovy a rozmnožování v umělých podmínkách, reintrodukce druhů – genetické aspekty záchrany populací, založení a udržení populace v umělých podmínkách, rozšíření genetické diverzity; ex-situ udržování rostlin, outbrední deprese.

11.   Konzervační genetika mikroorganismů význam a zvláštnosti.

12.   Molekulárně genetické metody užívané v konzervační genetice.

13.   Forenzní genetika IUCN, CITES, Červený seznam ČR. Záchranné programy, botanické a zoologické zahrady.

 


Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Studijní materiály: