Informace o předmětu

KBB/ZGEN Základy genetiky


garant: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
přednášející: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
typ: A - Z - 2/1/0
kombinace:
typ ukončení: Zkouška
kredity: 4

Sylabus přednášek:
Úvod do genetiky. Buněčné dělení. Chromozóm.
Mendelovské principy dědičnosti, G.Mendel.
Změněné štěpné poměry mendelovské dědičnosti, vlohové interakce, epistace
Determinace pohlaví, drosophila, protenor, člověk, abraxas, habrobracon, odchylky
Vazba genů, T.H. Morgan, mapování genů.
Nukleové kyseliny, DNA, RNA. Replikace DNA.
Centrální dogma exprese genetické informace, transkripce, translace.
Změny genetické informace, mutace.
Populační genetika, Hardy-Weinbergova rovnováha.
Konzervační genetika, ochrana druhové diverzity, CITES.
Genetika člověka.
Moderní techniky molekulární genetiky.

Seminář:
Mitotické dělení v kořenové špičce cibule.
Meiotické dělení v prašníku pažitky.
Mendelovská dědičnost.
Exprese genetické informace.
Genetika člověka, dědičnost mendelovsky podmíněných znaků.


Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Šafářová, D. Kapitoly z obecné genetiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2822-2.
Snustad, D.P., Simmons, M.J. Genetika. Masarykova Univerzita, Brno, 2009. ISBN 978-80-210-4852-2.