Informace o předmětu

KBB/FATOX Forenzní analytická toxikologie


garant: Mgr. Barbora Sokolová, Ph.D.
přednášející: Mgr. Barbora Sokolová, Ph.D.
typ: B - L - 2/0/0
kombinace:
typ ukončení: Zkouška
kredity: 2

Sylabus přednášek:
V úvodních přednáškách je posluchač nejprve seznámen s historií toxikologie a podobory toxikologie s hlavním zaměřením na klinickou a forenzní toxikologii. Je vysvětlen jak účinek xenobiotik a jejich mechanismy na molekulární úrovni (farmakodynamika), tak osud xenobiotik v organismu zaměřený na časový průběh koncentrací xenobiotik a jejich metabolitů (farmakokinetika, resp. toxikokinetika). V následující systematické části jsou probírány jednotlivé skupiny omamných a psychotropních látek, významné noxy v akutních intoxikacích v současnosti z hlediska klinické a forenzní toxikologie, předávkování léčivy a návykovými látkami, abuzus. Posluchač je seznámen s laboratorní toxikologickou diagnostikou (systematická toxikologická analýza při identifikaci neznáme noxy, interpretace nálezu). V závěru kurzu jsou probírány základní legislativní normy.

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:
test - 70%

Doporučená literatura:
Dostálek, M. (2006): Farmakokinetika, Grada Publishing, Praha.
Lüllmann, H., Mohr, K., Wehling, M. (2002): Farmakologie a toxikologie, Grada Publishing, Praha.
Balíková, M. (2004): Forenzní a klinická toxikologie, Galén, Praha.
Katzung, B.G. (2006): Základní a klinická farmakologie, H&H.

Studijní materiály: